0

Twój koszyk jest pusty.

Atmosfera potencjalnie wybuchowa w świetle bezpieczeństwa pracy

Atmosfera potencjalnie wybuchowa w świetle bezpieczeństwa pracy

Atmosfera wybuchowa jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia, życia i majątku. Dlatego przepisy dokładnie precyzją, jak wyznaczać strefy zagrożone wybuchem oraz jak się w nich zachowywać, aby nie doszło do wypadku. Z uwagi na wysokie zagrożenie, przepisy są bezwzględne.

 

Za strefę zagrożenia wybuchem uważa się przestrzeń, w której występuje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej, czyli mieszanki powietrza lub innego utleniacza z substancjami palnymi w stężeniu mieszczącym się między dolną a górną granicą wybuchowości. Granice wybuchowości wyznaczają przepisy, wiążą się z uwzględnieniem wielu czynników i z dokonaniem obliczeń.

 

Po co omawianie atmosfery wybuchowej u pracodawcy?

Wiele procesów technologicznych wiąże się z ryzykiem wybuchowości. Wymogi prawne nakładają na pracodawców obowiązki identyfikacji i szacowania ryzyk. Przykładem jest niepozorne ładowanie wózków widłowych, czy to ich akumulatorów podczas którego wytwarza się wodór, czy to podczas napełniania ich gazem propan-butan. Stwarza to ryzyko wybuchu, nie wspominając o tankowaniu olejem napędowym. Nieintuicyjnym a realnym zagrożeniem jest np. mąka unosząca się w piekarni, albo zboże magazynowane w silosach. Dla takich czynności często będzie przeprowadzana analiza oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. Wynika to z konieczności oszacowania i udokumentowania ryzyka wybuchu.  

Oczywiście pracodawca nie musi sam znać tych zagrożeń i często nawet nie może samodzielnie opracowywać dokumentacji zagrożenia wybuchem. Powinien do tego nawiązać współpracę ze specjalistą w zakresie ochrony pożarowej.

 

Wyznaczanie stref niebezpiecznych

W strefach zagrożenia wybuchem konieczne są do podjęcia właściwe kroki. Przede wszystkim należy po stwierdzeniu zagrożenia (co stwierdza się w ocenie zagrożenia wybuchem) opracować dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem. Jest to dokument wskazujący rozwiązania wymagane dla redukcji ryzyka. W takim dokumencie znajdziemy niezbędne i konkretne działania i środki. Najczęściej są to systemy gaśnicze typu koc gaśniczy, gaśnica. Jednak nie zawsze. Np. w laboratoriach często są wymagane urządzenia mające gwarancję na szczelność przed oparami mogącymi spowodować wybuch. Takie urządzenia najczęściej dotyczą wentylacji, czy to w dygestoriach czy w wyciągach w ciągach wentylacyjnych. To nie jest tak, że nie da się pracować w strefach zagrożenia wybuchem. Rozporządzenia określają wymogi dla urządzeń elektrycznych np. szlifierki. Niektóre narzędzia mogą być dopuszczalne do użytku.

Za brak właściwie opracowanych dokumentów i wyznaczonych stref odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca, w tym odpowiedzialność karną. Egzekwowanie postanowień ujętych w dokumentach, dotyczących zachowań pracowników, należy do kompetencji kierowników.