Infolinia: +48 22 771 04 56 E-mail: info@topserw.pl
0

Twój koszyk jest pusty.

Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, w tym również konsumentem w rozumieniu art. 385(5) kodeksu cywilnego, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument, w tym również Konsument w rozumieniu art. 385(5) kodeksu cywilnego (Dalej łącznie Konsument) objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku umowy:
  • która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  • polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia;
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Zaleca się, by oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone:
  • pisemnie na adres: Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna,  ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@topserw.com.pl
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt  do Sklepu przed upływem 14 dniowego terminu.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły oferowany sposób dostarczenia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.
 12. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien  więc postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

 

 1. Zaleca się, by wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, były zgłaszane na adres e-mailowy sklep@topserw.pl. W celu nadania reklamacji prawidłowego biegu zaleca się, by Klient podał swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem towaru.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Klienta może być sformułowana w ramach:
  • rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez roszczeń od sprzedawcy);
  • gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu).
 4. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
  • produkt posiada wady fizyczne,
  • produkt jest niezgodny z umową;
  • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
  • w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.
 5. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane na adres e-mail:  sklep@topserw.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).
 6. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  • imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
  • adres do korespondencji
  • adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
  • datę nabycia Produktu
  • rodzaj reklamowanego Produktu
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
  • żądanie Klienta
 7. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sklepowi dowód zakupu Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.
 8. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Podstawą do wniesienia reklamacji jest faktura VAT.
Do pobrania:
Zwroty i reklamacje

Data aktualizacji: 2022-01-03 12:38:00