0

Twój koszyk jest pusty.

Magazyny ognioodporne Topserw REI120

Magazyny ognioodporne Topserw REI120

Magazyny o podwyższonej ognioodporności przeznaczone są przede wszystkim do składowania czynników niebezpiecznych i łatwopalnych oraz substancji trujących i wymagających nadzoru. Jednak odporność na ogień takich specjalistycznych kontenerów nie jest jednakowa. Uzależniona jest od trzech konkretnych parametrów ukrytych za symbolami R, E oraz I.
 

 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest odporność ogniowa?
  • Co oznaczają wskaźniki R, E, I?
  • Jakie są klasy odporności ogniowej elementów budynku?
  • Czego wymaga polskie prawo od kontenerów ognioodpornych?
  • Jak osiągnąć odporność ogniową REI120 dzięki magazynom ognioodpornym Topserw?

Bezpieczeństwo pożarowe w Polsce

Zgodnie z polskim prawem budowlanym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego, budynki i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, by ograniczały możliwość powstania pożaru1. Powinny jednak zachować swoje właściwości nawet gdyby do pożaru doszło. I tu pojawia się pojęcie odporności ogniowej.

Czym jest odporność ogniowa?

Odporność ogniowa to zdolność do zachowania podczas pożaru określonych właściwości przez ustalony czas. Chodzi tu m.in. o czasowe utrzymanie parametrów nośności oraz o ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku, a także pożaru na sąsiednie obiekty i tereny przyległe. Mówiąc o czasie mamy na myśli przedziały wyrażone w minutach tj. np. 15, 60 czy 120 minut. Na to jednak, jak długo dany element budynku jest w stanie się „bronić” przed ogniem wpływ mają trzy główne parametry: R, E oraz I.

Co oznaczają parametry REI?

REI to trzy kryteria, na podstawie których ustala się odporność ogniową elementów budynku, gdzie R - oznacza nośność ogniową, E - szczelność ogniową, a I - izolacyjność ogniową.

 

 

Nośność ogniowa R to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną. Dzieje się tak wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.

Szczelność ogniowa E to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą. Na przykład z powodu pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.

Izolacyjność ogniowa I to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.
 

 

Klasy odporności ogniowej elementów budynku

W zależności od zachowania powyższych kryteriów odporności ogniowej (REI) w czasie wyrażonym w minutach wyróżniamy następujące klasy odporności ogniowej elementów budynku:

  1. w przypadku elementów nośnych są to klasy R czas, RE czas oraz REI czas. Każda z tych klas wyraża konwencjonalny przedział czasu, w jakim dotrzymywane są kryteria – odpowiednio nośności ogniowej (R); nośności ogniowej i szczelności ogniowej (RE) oraz nośności ogniowej, szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej (REI).
  2. w przypadku elementów nienośnych są to klasy E czas oraz EI czas. Pierwsza z nich wyraża konwencjonalny przedział czasu, w jakim dotrzymywane są kryteria szczelności ogniowej, druga czas w jakim dotrzymywane są kryteria szczelności ogniowej oraz izolacyjności ogniowej.

Kontenery ognioodporne, magazyny ognioodporne REI120, a polskie prawo

Według polskich przepisów strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.3 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być́ wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą̨ drzwi przeciwpożarowych bądź́ innego zamknięcia przeciwpożarowego.4 Wymagania dotyczące klas odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego ustalone są dla każdej klasy odporności pożarowej budynku. A tych jest pięć, zaczynając od najwyższej „A”, „B”, „C”, „D”, „E”2. Dokładne ilustruje to poniższa tabela:


Tab. 1. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów. 5

Prawo budowlane stanowi jednak, że wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie  przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.6

Tymczasem według Ustawy o wyrobach budowlanych7 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

Taką szczegółową dokumentację zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych nienośnych ścian wewnętrznych posiadają płyty oferowane przez firmę Topserw.

 

Magazyny ognioodporne Topserw zgodne z normą REI120

Magazyny ognioodporne Topserw są zgodne z klasą odporności REI120. Jest to możliwe dzięki zastosowanemu w nich systemowi zabezpieczeń konstrukcji nośnej przegród magazynu. Wykorzystano do tego płyty ognioochronne, które służą do zabudowy i zabezpieczenia wewnętrznej konstrukcji stalowej.  Przegroda z takich płyt zapewnia wewnątrz odporność ogniową EI120. Jest to więc poziom porównywalny z odpornością, jaką zapewnia konstrukcja nośna ściany magazynów (kontenerów) od strony zewnętrznej.


Przykładowy magazyn w wykonaniu REI120

Jednak przy spełnieniu odpowiednich warunków obudowa z płyt może pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego o odporności REI120. Wystarczy by płyty były mocowane do konstrukcji o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej płyt, nie były poddane obciążeniom mechanicznym pochodzących od konstrukcji obiektu, a także były zamontowane do elementów obiektu zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie techniczno-budowlanym oraz wymogami zawartymi w Aprobacie Technicznej.

Jeśli chodzi natomiast o uzyskanie odporności ogniowej REI120 dla przegród zewnętrznych magazynu (kontenera) ognioodpornego Topserw, tutaj zastosowanie mają klapy przeciwpożarowe. Przeznaczone są one do montażu w ścianach i stropach oraz lekkich ścianach działowych. Montuje się je bezpośrednio w strefie pożarowej.